Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Trade

Trade

Kalakalan
21 Words 0 Comments
freight
kargamento (n)
freight
magdiskarga ng kargamento
unload freight
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
customer
kostumer (n)
customer
nagbabayad na kostumer
paying customer
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
factory
pabrika (n)
factory
matalinong pabrika
smart factory
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
cost
halaga (n)
cost
Ito ay nagkakahalaga ng dalawang libong dolyar.
It costs two thousand dollars.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
contract
kontrata (n)
contract
Maaaring suriin at pirmahan ang kontrata.
Please review and sign the contract.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
date of delivery
petsa ng pagdeliver (n)
date of delivery
inaasahang petsa ng pagdeliver
expected date of delivery
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
commission
komisyon (n)
commission
Ako ay nakatanggap ng isang maliit na suweldo na may kasamang komisyon sa bawat buwan.
I receive a small salary plus commissions each month.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
cooperate
koopera (v)
cooperate
koopera ng bawat isa
cooperate with each other
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
negotiate
makipagkasundo (v)
negotiate
makipagkasundo sa isang kasunduan
negotiate a deal
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
quote
presyo (v)
quote
quote ng dalawampong libong dolyar
a quote of twenty thousand dollars
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
offer
handog (n)
offer
gumawa ng tawad
make an offer
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
sales representative
sales rep
sales representative
Ang sales rep ay nagpapakita ng produkto.
The sales representative will demonstrate the product.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
sample
muwestra (n)
sample
muwestra ng swatch
sample swatch
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
brand
tatak (n)
brand
tatak ng pangalan
brand name
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
sign
pumirma (v)
sign
Huminto kapag nakita mo ang tandang hinto.
Stop when you see the stop sign.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
shipment
padala (n)
shipment
padala delivery
shipment delivery
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
entry
pagpasok (n)
entry
Atlanta ay ang entrada ng daungan sa Estados Unidos para sa iyong mga kargamento.
Atlanta will be the port of entry into the United States for your shipment.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
freight forwarder
tagahatid ng lulan (n)
freight forwarder
maaasahang tagahatid ng lulan
reliable freight forwarder
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
exit
labasan (n)
exit
emergency exit
emergency exit
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
import
kalakal na galing sa labas ng bansa (n)
import
export
kalakal na iniluluwas (n)
export
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

No comments so far.