Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Phrases for Doing Business Successfully

Phrases for Doing Business Successfully

Mga Parirala para sa Matagumpay na Pagnenegosyo
20 Words 0 Comments
Can we meet next week?
Maaari ba tayong magkita sa susunod na linggo?
Can we meet next week?
How busy is your current schedule?
Gaano kaabala ang iyong kasalukuyang iskedyul?
How busy is your current schedule?
Thank you for making the time to meet us.
Salamat sa paglalaan ng oras para makipagkita sa amin.
Thank you for making the time to meet us.
Can we exchange business cards?
Maaari ba tayong magbigayan ng calling card?
Can we exchange business cards?
I believe we can find a compromise.
Naniniwala ako na makakahanap tayo ng kompromiso.
I believe we can find a compromise.
Thank you very much for listening.
Maraming salamat sa pakikinig.
Thank you very much for listening.
Can we discuss this matter during the following meeting?
Maaari ba nating talakayin ang bagay na ito sa susunod na pagpupulong?
Can we discuss this matter during the following meeting?
I would like you to meet my business partners.
Gusto kong ipakilala sayo ang aking mga kasosyo sa negosyo.
I would like you to meet my business partners.
How was your journey?
Kumusta ang iyong biyahe?
How was your journey?
Shall we get started?
Pwede na ba tayong magsimula?
Shall we get started?
Does anyone have any comments or thoughts?
Mayroon bang anumang komento o saloobin ang sinuman?
Does anyone have any comments or thoughts?
I totally agree.
Lubos akong sumasang-ayon.
I totally agree.
I am afraid I have to disagree.
Paumanhin pero hindi ako sumasang-ayon.
I am afraid I have to disagree.
I think I can suggest a compromise.
Sa tingin ko maaari akong magmungkahi ng kompromiso.
I think I can suggest a compromise.
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Siguro dapat nating itulog muna ito at subukan uli bukas.
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
I think we have covered that.
Tingin ko napag-usapan na natin yan.
I think we have covered that.
Are we all agreed?
Nagkasundo na ba ang lahat?
Are we all agreed?
I look forward to seeing you again.
Umaasa akong magkikita tayong muli.
I look forward to seeing you again.
It was nice to meet you.
Nagagalak akong makita ka.
It was nice to meet you.
Thank you, this was very productive.
Salamat, ito ay napaka-makabuluhan.
Thank you, this was very productive.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

No comments so far.