Start Learning Filipino in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists How to Improve Your Listening Skills

How to Improve Your Listening Skills

Paano Pagbutihin ang Iyong Kasanayan sa Pakikinig
15 Words 2 Comments
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Makinig sa isang ulat ng balita o isang podcast sa pinag-aaralang wika at subukang malaman ang paksa ng ulat bago basahin ang tungkol dito.
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Join a conversation group.
Sumali sa isang grupo ng pag-uusap.
Join a conversation group.
Make yourself a study plan and establish a routine.
Gumawa ng sarili mong plano sa pag-aaral at bumuo ng isang regular na gawain.
Make yourself a study plan and establish a routine.
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Manood ng mga pelikula sa wikang iyong pinag-aaralan, lalo na sa mga gadget na magagamit mo upang ulitin ang mga napiling eksena.
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Look for root words when listening to something.
Maghanap ng mga salitang-ugat kapag nakikinig sa isang bagay.
Look for root words when listening to something.
Use the shadowing technique.
Gamitin ang shadowing technique.
Use the shadowing technique.
Practice listening to dictations.
Magsanay sa pakikinig ng mga pagdidikta.
Practice listening to dictations.
Use the Internet; it is full of listening resources.
Gamitin ang internet; ito ay puno ng mga magagamit sa pakikinig.
Use the Internet; it is full of listening resources.
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Panoorin ang mga kilos ng nagsasalita habang nakikinig ka.
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Tumutok sa nagsasalita, iwasan ang anumang panloob o panlabas na panggulo.
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Subukang maghanap ng isang pakikinggang paksa na kung saan ikaw ay tunay na interesado.
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Makinig sa isang lokal na nagsasalita at subukang gayahin ang kanilang tono at pagbigkas.
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Makinig ng musika sa iyong pinag-aaralang wika at pumili ng mga pamilyar na mga salita at parirala.
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Makinig sa isang dayalogo nang hindi binabasa ang teksto at isulat ang iyong naririnig.
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
Makinig sa isang dayalogo at subukang isulat nang tama ang mga salitang hindi mo nakikilala, pagkatapos ay ihambing ang iyong spelling sa tamang spelling.
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
None of our words match your filter
2 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
FilipinoPod101.com
Tuesday at 2:36 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi Arnold,


Thank you for studying with us!


Feel free to let us know if you have any questions.


Sincerely,

Cristiane

Team FilipinoPod101.com

user profile picture
Arnold Custodio
Monday at 12:17 pm
Your comment is awaiting moderation.

This will help me alot.